TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
TYYÇ - PROGRAM ÇIKTILARI(P.Ç.) İLİŞKİSİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.5
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkilerinin farkında olur.
P.Ç.1
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur
P.Ç.11
Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel veya takım çalışması yapabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
P.Ç.7
Alanı için gerekli düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olur ve en az bir programlama dilini etkin kullanma becerisini kazanır
P.Ç.2
Matematik ve fen bilimleri konularında yeterli bilgi düzeyine sahip olur. Bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerinde kullanılır.
P.Ç.3
Bazı kısıtlar ve koşullar altında belirli bir amaca yönelik sistemi, cihazı veya ürünü modern yöntemlerle tasarlar.
P.Ç.8
Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknik, araç ve cihazları seçme, kullanma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
P.Ç.4
Yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimser, eğitimine devam etme konusunda kendini değerlendirme yetkinliğini kazanır.
P.Ç.9
En az bir yabancı dil bilgisini Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak mesleki alanda yenilikleri takip eder.
P.Ç.10
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
P.Ç.6
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanıyla ilgili elektronik tasarım, haberleşme sistemleri, kontrol sistemleri, elektrik enerjisi dağıtımı, iletimi, üretimi gibi konularda yeterli bilgiye sahip olur.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve kendidalları ile ilgilimühendislikkonularında yeterlialtyapıya sahiptir.
TYYÇ2
Matematik, fen bilimleri vekendi alanlardaki kuramsalve uygulamalı bilgilerimühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ3
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüleeder ve çözer, bu amaçlauygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçerve uygular.
TYYÇ4
Bir sistemi, sistem bileşeniniya da süreci analiz eder veistenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçikısıtlar altında tasarlar; budoğrultuda modern tasarımyöntemlerini uygular.
TYYÇ5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ6
Deney tasarlar, deney yapar,veri toplar sonuçları analizeder ve yorumlar.
TYYÇ7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlardaetkin olarak çalışır.
TYYÇ8
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ9
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veri tabanları ve diğerbilgi kaynaklarını kullanır.
TYYÇ10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğibilincindedir; bilim ve teknolojidekigelişmeleri izler ve kendini sürekliyeniler.
TYYÇ11
Matematik, fen bilimleri ve kendialanlardaki kuramsal ve uygulamalıbilgileri mühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ12
Mühendislik problemlerini saptar,tanımlar, formüle eder ve çözer, buamaçla uygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçer veuygular.
TYYÇ13
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da sürecianaliz eder ve istenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçi kısıtlaraltında tasarlar; bu doğrultuda moderntasarım yöntemlerini uygular.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamaları için gerekliolan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ15
Bireysel olarak ve çok disiplinlitakımlarda etkin olarak çalışır.
TYYÇ16
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ17
Sözlü ve yazılı etkin iletişimkurar; bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1 GenelDüzeyinde kullanır.
TYYÇ18
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
TYYÇ19
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ20
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincinde olur;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkında olur veçağın sorunları hakkındabilgiye sahiptir.
TYYÇ21
Mesleki ve etik sorumlulukbilincine sahiptir.
TYYÇ22
Proje yönetimi, işyeriuygulamaları, çalışanlarınsağlığı, çevre ve iş güvenliğikonularında bilinç;mühendislik uygulamalarınınhukuksal sonuçları hakkındafarkındalığa sahiptir.
TYYÇ23
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincindeolduğunu gösterir;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkındadır veçağın sorunları hakkındabilgi sahibidir.
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ