TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS DERS İÇERİKLERİ


LİSANS DERS İÇERİKLERİNİ İNDİR (YAZICI FORMATI)

 

1. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 3 1 4 3,5 7
Vektör ve Vektör Uzayları. Temel Vektör İşlemleri. Lineer Bağımsızlık. Tek Değişkenli Fonksiyonlar. Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik Fonksiyonlar ve Parçalı fonksiyonlar. Limitler ve Süreklilik. Türev. Rolle ve Ortalama Değer Türevleri. Yüksek Dereceden Türevler. Türev İçin Leibnitz Formülü. LHospital Kuralı. Asimptotlar. Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Çok Değişkenli Fonksiyonların Türevleri. Kısmi Türev Kavramı. Diferansiyel. Belirsiz İntegral. İntegralde değişken dönüşümü. Kısımlara Ayırma Yöntemi. Belirli Intregral.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301103 / 3311103 TÜRK DİLİ-1 2 0 2 2 2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi, dil-kültür ilişkisi. Türk dilinin gelişim evreleri. Yayılma alanları ve bugünkü durumu. Türkçede sesler ve ses özellikleri, İmla ve noktalama. Yazılı anlatım. Kompozisyonla ilgili bilgiler (Konu, buluş, düşünme, plan, paragraf vb).

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301104 / 3311104 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-1 2 0 2 2 2
Osmanlı imparatorluğunun son yıllarındaki savaşları, antlaşmalar, konferanslar ve bunların iş ve dış sebepleri. Yapılan işgaller ve bunlara gösterilen reaksiyonlar. Osmanlının son dönemlerinde meydana gelen olaylar, bunların sebepleri ve sonuçları. I. Dünya Savaşı ve Türk milletine etkileri. Meclisin kuruluşu ve yapmış olduğu faaliyetler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301105 / 3311105 YABANCI DİL-1 2 0 2 2 3
Selamlaşma, isimler, yaşlar. Numaralar, günler, aylar ve mevsimler. Wh soruları. Günlük alışkanlıklar, fikirler, düşünceler. Propositions. Takvim ve planlama. Yetenekler, yapabilme, edebilme. Soy ağacı. Possessive Pronouns. Aile üyeleri. Must, mustn’t, don’t, doesn’t kuralları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301107 / 3311107 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 1 3 2.5 7
Bilgisayarın gelişimi ve bilgisayar mühendisliğinin genel tanıtımı. Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtımı. Bilgisayarın Temel Bileşenlerinin tanıtımı. Sayı sistemleri hakkında bilgiler. Sayı sistemleri ile aritmetiksel işlemler ve sistemler arası dönüşümler. Programlama Dilleri. İşletim Sistemleri. Bilgisayar Ağları. İnternet ve Web Teknolojileri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301108 / 3311108 ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3 1 4 3.5 7
Temel algoritma kavramları. Bilgisayar programlamada temel kavramlar. Problem tanımlama. Problem biçimselleştirme ve adım adım çözümleme. Algoritma dizaynı ve geliştirmesi. Yapısal programlama. C programlama diline giriş. Değişkenler. Kontrol yapıları. Giriş/çıkış işlemleri. Diziler. Hata ayıklama. Arama ve sıralama algoritmaları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301111 / 3311111 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-1 2 0 2 2 2
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihi gelişimi. Genel bilgiler. İş güvenliği kavramı. İş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri. İş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi. İş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi. İş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması. Tehlikeler ve tehlike çeşitleri. Kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler.

 

2. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301201 / 3311201 MATEMATİK-2 3 1 4 3.5 7
Çok Katlı İntegral ve Uygulamaları. Dizi ve Seri Kavramları. Serilerde Yakınsama Özellikleri. Fonksiyonların Serilere Açılımı. Maclaurin Açılımı. Taylor Açılımı. Seriler Yardımıyla Uygulamalar. Matrisler. Matris Cebri. Tam Diferansiyel Denklemler. Değişkelerine ayrılabilen Diferansiyel Denklemler. Homojen Diferansiyel Denklemler. Birinci mertebeden lineer diferansiyel Denklemler. Bernoulli. Riccati denklemleri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301202 / 3311202 FİZİK 3 1 4 3.5 7
Elektromanyetizma. Elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Kondansatör ve dielektrikler. Akım ve direnç. Devreler. Manyetik alan. Ampere yasası. Faraday yasası ve endüksiyon. Elektromanyetik dalgalar. Geometrik optik. Girişim. Kırılma. Işık ve Kauntum fiziği. Dalga ve parçacıklar. Nükleer fiziğe giriş.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301203 / 3311203 TÜRK DİLİ-2 2 0 2 2 2
Cümle. Cümlenin unsurları. Uygulama. Cümle ve anlatım bozuklukları. Yazılı kompozisyon türleri. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301204 / 3311204 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKİLAP TARİHİ-2 2 0 2 2 2
Siyasi alanda yapılan inkilaplar. Hukuk alanındaki gelişmeler. Çok partili hayata geçiş. Türkiye’nin Nato’ya girişi. Türkiye’de iç siyasi gelişmeler. Türkiye’nin dış politikası. Soğuk savaş süreci. Avrupa birliği ile gelişmeler. Kıbrıs Barış Harekatı.Türkiye’nin komşularıyla münasebetleri. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve bundan kaynaklanan tehditler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301205 / 3311205 YABANCI DİL-2 2 0 2 2 2
Sıfatlar ve zarflar ile karşılaştırmalar. To be going to. The Present Perfect Tense. The Past Continuous Tense.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301207 / 3311207 PROGRAMLAMA DİLİ-1 3 1 4 3.5 7
C programının genel yapısı, veri tipleri, değişkenler, operatörler. Program denetim ve döngü yapıları (if else, for, while switch-case, do-while). Önişlemci komutları. Fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları. Diziler. Göstericiler (pointer), göstericilerin genel yapısı, gösterici ve diziler arasındaki bağlantı. Sınıf tanımı, sınıf bileşenleri ve yapısı, yapıcı ve yıkıcılar. Stringler. Dosya işlemleri, dosya okuma ve dosyaya yazma. Bit üzerinde işlem yapma. Dinamik bellek kullanımı ve yönetiminin kavranması. Port kullanımı. Grafikler. Standart C kütüphaneleri. Sıralama algoritmaları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301212 / 3311212 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-2 2 0 2 2 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi. Endüstriyel Hijyen ve Ortam Gözetimi. Endüstriyel Ergonomi. Risk Etmenleri. Örgütsel Davranış ve Çalışma Psikolojisi. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Uygulamalı İstatistik. İş Kollarına Özel Sağlık ve Güvenlik. İSG Alanında Özel Konular I-IX.

 

3. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301301 / 3311301 AYRIK MATEMATİK 2 1 3 2.5 4
Önerme Mantığı. Doğruluk Tabloları. Totoloji ve Çelişki. Önermeler Cebri. Kümeler. Küme Cebiri. Sayma Teknikleri. Bağıntılar ve Gösterimleri. Fonksiyonlar. Ters Fonksiyonlar. İkili İşlemler ve özellikleri. Gruplar ve yarı gruplar. Kafes Yapıları ve Boole Cebri. Özyineleme ve özyinelemeli ilişkiler. Düzlemsel graflar. Ağaçlar. Algoritmalar ve karmaşıklık analizi.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301302 / 3311302 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DİLİ 3 1 4 3.5 5
Java Programlama Dilinin temelleri. Java dili elemanları. Operatörler ve ifadeler. Dallanma ifadeleri. Döngüler. Diziler. Metot tanımlama, metot parametreleri ve Java Uygulamaları. Nesneye Yönelik Programlama (NYP) Kavramı. Sınıf ve Nesne tanımlama ilkeleri. Java ile sınıf tanımlama. Sınıf bileşenleri. Kurucu ve yıkıcı fonksiyonlar. Fonksiyon ve operatörlerin aşırı yüklenmesi. This operatörü. Set-get metotları. Üye değişkenler. Üye fonksiyonlar. Yapıcılar. Değişik sınıflar. Sanal fonksiyonların tanımlanması. Özet (abstract) fonksiyon. İstisnai durum yönetimi (exception handling) ve I/O akışları. Paketleme (encapsulation). Kalıtım (interitance). Arayüzler (interface). Veri yapıları. Çok biçimlilik (polymorphism). UML diyagramları. Swing aracı. Thread. Nesneye Yönelik Programlama Dili ders içeriği destekli öğrencinin bu konuda kendini geliştirmesini sağlayacak uygulamalar ve projeler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301303 / 3311303 MANTIK DEVRELERİ-1 3 1 4 3.5 5
Analog ve sayısal kavramlar. İkili, sekizli, onlu, onaltılı sayı sistemleri ve dönüşümleri. Sayısal kodlar ve kodlama çeşitleri (BCD Kodu, Gray Kodu, 3 Fazlalık Kodu). Boolean Cebri, De Morgan kuralı. Temel mantık kavramları; VE, VEYA, DEĞİL, özel mantık kapıları, kapıların yapısı. Mantık fonksiyonlarının oluşturulması, tarifi, doğruluk tablosu. Karnaugh haritası (K-map) yöntemi ile fonksiyon sadeleştirme, K-map diyagramı çıkarılması, karnaugh haritaları ile lojik devrelerin tasarımı. Quine McCluskey Metodu ile fonksiyon sadeleştirme, asal implicantların bulunması, belirsiz terimlerin kullanılması. Bileşik mantık devrelerinin genel yapısı, tasarımı. Kodlayıcılar, kod çözücüler, kod çeviriciler, Multiplexer ve Demultiplexer, karşılaştırıcılar ve aritmetik işlemlerle ilgili işlemler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301304 / 3311304 İŞLETİM SİSTEMLERİ 3 1 4 3.5 5
Sanal olarak Windows İşletim sistemi Kurma (ve MAC, IOS) .İşletim sisteminin yapısı ve dizinlerinin özellikleri. İşletim Sistemi ayarları , komutlar ve görevleri. Kullanıcı ayarları ve yetkileri ve tanımlamaları. Dosya sistemleri ve sürücüleri yönetmek (HDD, RAID,NAS). Grup ilkeleri ve Yönetimi, DC kavramı ve yapısı. Ağ üzerinden dosya ve yazıcı paylaşımları. IIS Sunucu kurum ve yapısı yetkileri. Linux( ve Android) İşletim Sistemi Kurulumu ve yapısı, dizin özellikleri. Kullanıcı ayarları ve yetkileri ve tanımlamaları. Apache kurumu ve yapısı yetkileri, MySQL kurulum ve ayarları. Virüs, Trojen gibi zararlı içeriklerin temizlenmesi. İşletim Sistemi yedekleme ve bakım. İşletim Sistemi problem giderme.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301305 / 3311305 VERİ YAPILARI VE UYGULAMALARI 3 1 4 3.5 5
Diziler. Karakter veri gösterimi. Bağlantılı listeler ve bağlantılı liste uygulamaları. Ağaç türleri ve ağaç üzerindeki işlemler. İkili ağaçlar. Bağıntı ağaçları. Ağaç düğüm işlemleri. Yığın tasarımı (FILO). Kuyruk tasarımı (FIFO). Sıralama algoritmaları; araya sokma sıralaması, seçmeli sıralama, kabarcık, birleşmeli ve hızlı sıralama. Arama algoritmaları; ardışıl ve doğrusal arama, ikili arama, ağaç üzerinde ikili arama, çırpı (hash) algoritması. Çakışma çözümlemesi. Graf tanımları ve grafların bellek üzerinde tutulma biçimi. Doğru veri yapısı seçiminde stratejiler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301306 / 3311306 PROJE TABANLI ÖĞRENME 0 0 0 0 2
Gerçek hayat problemlerini saptayabilme. Karşılaşılan bir problemi ifade edebilme. Problemle ilgili kavramlarını tanımlayabilme. Problemi çözmek için literatür araştırması yapma. Kapsamlı bir rapor hazırlama.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301307 / 3311307 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI VE ÖLÇME 3 1 4 3.5 4
Elektrik Devresi, akım, gerilim, güç ve enerji kavramları. Direnç, yapısı ve çeşitleri. direnç renk kodları ve AVO metre kullanımı. Direnç bağlantıları, paralel bağlantı, seri bağlantı, karışık bağlantı. Ohm kanunu, Kirşof kanunları. Çevre akımları yöntemi ile devre çözümü. Düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümü. Thevenin ve Norton teoremleri. Kondansatörler, yapısı, çeşitleri, kodlamaları, bağlantıları (paralel ve seri). AC, genlik, etkin değer, tepe değer, tepeden tepeye değer, ortalama değer, frekans, faz kavramları. Bobinler, yapısı ve kodlamaları, bobinin AC ve DC karakteristikleri, temel trafo yapısı. Yarı iletkenlerin yapısı, diyotlar, çeşitleri, kullanım alanları, diyotun doğru ve ters polarması. Transistorler ve karakteristikleri, yapısı. Transistorun çalışması, polarlaması ve uygulamaları. Opamplar yapısı, opamp özellikleri. Opamp uygulamaları, toplayıcı-çıkarıcı devreleri, türev integral alan devreler, buffer devresi.

 

4. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301401 / 3311401 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 2 1 3 2.5 4
Vektör uzayları. Vektör alt uzayları. Doğrusal bağımlılık ve bağımsızlık. Taban ve boyut. 4 temel alt uzay için bazlar. Diklik ve gram-schmidt yöntemi ile dikleştirme. Doğrusal dönüşümler. Doğrusal dönüşümlerin sıfır uzayları ve rank kavramı. Matrisler ve determinantlar. Kare sistemler için ax = b denkleminin pivot eliminasyonu, çarpanlar ve yerine koyma yöntemleri ile çözümü, a matrisinin terslenebilirliği, bir matrisin a=lu şeklinde çarpanlara ayrılması. Matrislerin karakteristik polinomları (özdeğerler ve özvektörler, a matrisinin köşegenleştirilmesi, a^k üslerinin hesaplanması). Simetrik ve pozitif tanımlı matrisler. Gerçel özdeğerler ve dik özvektörler. Doğrusal dönüşümler ve taban değişimi. Projeksiyonlar. Matris ve vektör normları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301402 / 3311402 PROGRAMLAMA DİLİ-2 3 1 4 3.5 4
C# programlama diline giriş. Veri türleri. Değişkenler. Operatörler. Kontrol ve döngü yapıları. Diziler. Metotlar ve uygulamaları. Sınıf ve nesne kavramı. Static üyeler ve harici sınıflar. Metot ve operatörlerin yeniden yüklenmesi. String veri türü. C# ile nesneye yönelik programlama. Delegeler ve olaylar. . NET’te giriş ve çıkış kullanımı. .NET’te koleksiyon nesneleri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301403 / 3311403 MANTIK DEVRELERİ-2 3 1 4 3.5 4
Flip-Flop kavramları, çeşitleri; RS, JK, D,T, master/slave RS Flip-Floplar, Flip-Flop dönüşümleri, Flip-Flop’larda asenkron girişler. Ardışıl mantık devreleri, analizi ve tasarımı. Senkron ve asenkron ardışıl devre tasarımı. Sayıcılar; asenkron sayıcılar, senkron sayıcılar, ripple, ring, ardışık sayıcılar, yukarı ve aşağı sayıcılar, sayıcı uygulamaları. Kaydediciler, kaymalı ve bilgi giriş-çıkışına göre kaydedici uygulamaları. Bellek elemanları ve programlanabilir mantık elemanları, programlanabilir mantık ve lojik elemanların sınıflandırılması. Dönüştürücüler, analog dijital çeviriciler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301404 / 3311404 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 1 4 3.5 4
Veritabanı sistemlerinin bileşenleri, veritabanı yönetim sistemi, (DBMS) fonksiyonları, mimarisi, veri bağımsızlığı, veri modelleri, kavramsal modeller, nesne yönelimli modeller ve ilişkisel veri modeli. Kavramsal şemaların ilişkisel şemalara çevrilmesi, ilişkisel cebir ve ilişkisel hesaplama, bağlar, anahtar tipleri, fonksiyonel bağımlılık, normal formlar, çok-değerli bağımlılık ve veritabanı tasarımı. SQL de; veri tanımlama, ilişkisel sorgulama, veri düzenleme, uygulamalarda SQL kullanımı ve tasarlanmış veri tabanı güncellemesi. SQL kullanarak bir işlem oluşturma, verimlilik karakteristikleri, ihtimallerin ortaya çıkarılması, güvenilirlik seviyeleri, eş zamanlılıklar, hatalar ve çözümleri, koruma seviyeleri, dağıtık veri depolama, dağıtık veri işleme, dağıtık işlem modeli, eşzamanlı kontrol, homojen ve heterojen çözümler. Dosya yapıları, indeks dosyaları, karmaşık (hash) dosyalar, imza dosyaları, ikili ağaç, çok dizinli dosyalar, değişken uyumluklu kayıtlı dosyalar.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301405 / 3311405 PROJE YÖNETİMİ 0 0 0 0 2
Proje yönetim çerçevesi: Giriş. Proje yönetim döngüsü, mantıksal çerçeve. Proje yaşam döngüsü ve organizasyon. Proje yönetim süreçleri. Proje entegrasyon yönetimi. Proje kapsam yönetimi. Proje zaman yönetimi. Proje maliyet yönetimi. Proje kalite yönetim. Proje insan kaynakları yönetimi. Proje iletişim yönetimi. Proje risk yönetimi. Proje tedarik yönetimi.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301405 / 3311405 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 3 1 4 3.5 4
Müşteri ve yönetici ilişkisi. Yazılım ve donanım ihtiyaçları. İhtiyaç belirleme. Yazılım gereksinimleri. Modelleme ve prototip. Deneme. Optimizasyon. Standartlar. Yazılım kurulumu ve uygulama. Proje yönetimi. Zaman planlaması. Belgelendirme. Görev dağılımı. İnsan kaynakları yönetimi. Maliyet hesabı. Değerlendirme prensipleri. Kayıt tutma. Yapısal test. Risk analizi. Kalite güvencesi. Yazılım bakımı.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301409 / 3311409 MOBİL PROGRAMLAMA 3 1 4 3.5 4
Mobil Programlamaya genel bakış, özellikler, giriş. Geliştirme ortamının gereksinimleri ve kurulumlar (Android Studio-GenyMotion-API vb.). Android uygulamalarının temelleri (klasör yapısı, manifest dosyası, temel android kütüphanesi vb.). Genel bileşenler. Android uygulamalarının yaşam döngüsü. Komponentler (Buton, TextView, EditText, ListView, Event Yöntemleri, Toast Penceleri vb.). Android ile kullanıcı arayüzü tasarlamak, (View, Menu, Layout, Fragment, Intents, Activity Intent İlişkisi, Intent Filters, Broadcasts, BroadReceivers). Tercihler (prefences) ve dosya yönetimi. Veritabanı yönetimi ve içerik sağlayıcılar. İnternet Erişimi. Arka plan işlemleri. Servis ve alarm kavramları. Konumlandırma ve harita yönetimi. Uygulamayı Android markete yükleme (Deployment to Market). Ders ile ilgili öğrencinin kendisini geliştirebileceği uygulama ve projelerin yapılması.

 

5. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301501 / 3311501 MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 3 1 4 3.5 4
Mikroişlemci, tarihçesi ve sınıflandırılması. Temel tanımlar, yapısı, mimariler. 80X86 İşlemci Ailesi. 16-32 bit mikroişlemci yapısı. Adresleme yöntemleri. Assembly dili esasları ve komutları. Kesmeler (interrupt) ve değişik örnekler. Assembly ile uygulama geliştirme. Mikrobilgisayar tabanlı sistem tasarımına giriş. Mikrodenetleyicilere genel bakış. Değişik mimaride mikrodenetleyiciler. Mikroişlemci ile farkları. Mikrokontrollerler, gelişmesi ve yapısı. Mikrodenetleyici sistemler, donanımsal yapısı ve programlama kartı. Mikrokontrollerlerde adresleme metodları. Komutlar. Değişik arayüzler ile mikrodenetleyici programla ortamları. Program geliştirme (veri transferi, karar işlemleri, döngü, geciktirme, alt programlar, aritmetik, kaydırma vb. işlemler). Derleme. Port işlemleri. Konularla ilgili değişik örnekler ve çalışmalar. Bir mikroişlemci sistemi tasarımı örneği. Değişik örnekler ve proje uygulamaları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301502 / 3311502 PROGRAMLAMA DİLİ-3 3 1 4 3.5 4
İstisnai durum yönetimi. Throw. Catch. Try Finally blokları. Birden fazla catch blokları. İç-içe geçmiş try blokları. Standart istisnai durum sınıfları. İstisnai durum sınıfları oluşturma. Temsilciler. Çoklu temsilciler. Olaylar. Olay tabanlı programlama. Add ve remove erişimcileri. Çoklu dil desteğine sahip uygulamalar geliştirmek. Kurulum dosyaları hazırlamak. C#'ta önişlemci komutları. Genel türler. İterators. Anonim metotlar. Kısmi türler. “var” tipinde yerel değişkenler. Nesnelere ve koleksiyonlara ilk değer ataması. İsimsiz veri tipleri. Genişletme metotları. Lambda ifadeleri. Sorgu ifadeleri. ADO.NET. LINQ TO SQL. İlişkisel veri tabanı modeli. Ado.net kütüphanesi. ADO.NET nesne modeli. Veritabanlarına erişim. Oledbcommand ve Oladbdatareader. Bağlantısız veri erişimi ve dataset modeli. LINQ TO SQL ile veritabanına erişim. Select, insert, update, delete işlemleri. Stored procedure kullanımı. Transaction yönetimi. Null değerler ile çalışma.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301504 / 3311504 VERİ HABERLEŞMESİ VE AĞLAR 3 1 4 3.5 4
Veri İletişimi - Bilgisayar Ağları dersleri arasında entegrasyon. LAN-Ethernet protokolü (gelişimi, ortam erişim yöntemi). LAN-Ethernet protokolü (türevleri, RJ45 bağlantısı). WAN-ATM protokolü. Ara bağlantı Cihazları (Tekrarlayıcı, Hub). Ara bağlantı Cihazları (Köprü, Anahtar). TCP/IP protokol mimarisi-I. TCP/IP protokol mimarisi -II. IP Alt ağ oluşturma. Yönlendiriciler. Yönlendirme algoritmaları ve protokolleri. Yönlendirici Konfigürasyonu. Sanallaştırma yazılımı. Ağ simülatörü kullanarak örnek bir ağ ortamı oluşturma.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301505 / 3311505 YAZILIM PROJESİ 2 0 2 2 2
Bu dersin kapsamında öğrencinin özgün araştırma projesine (bölümden bir öğretim üyesi danışmanlığında) başlaması amaçlanmaktadır.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301507 / 3311507 BİLGİSAYAR MİMARİSİ ve ORGANİZASYONU 3 1 4 3.5 4
Organizasyon ve mimari nedir? Farkları. En çok yaygın olan mimariler. Bilgisayar hızı nasıl ölçülür? Paralel işlem sistemleri. CISC mimari yapılı bir işlemci. RISC mimari yapılı bir işlemci, Diğer mimari yapılı işlemciler (VLIW, Çok çekirdekli vs.). Bellek hiyerarşisi. Ön bellek yapısı. Belleğin sayfalarla organizasyonu. Belleğin segmentlerle organizasyonu. Sanal bellek ve organizasyonu. Asosiatif bellek organizasyonu. Girdi-çıktı organizasyonu. Belleğe direk erişim. Bilgisayar yazılımı organizasyonu.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301540 / 3311540 STAJ 1* 0 0 0 0 4
Yazılım veya donanım alanında fakülte kurulunca kabul edilmiş şirket veya kurumlarda, staj yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uygun olarak staj yapmayı öngörür.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301510 / 3311510 SİNYAL İŞLEME
(5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Giriş, sürekli zaman sinyal ve sistem konularını gözden geçirme. Ayrık Zamanlı Sinyaller ve Sistemler evrişim. Fark denklemleri ve ayrık zamanlı Fourier dönüşümleri. Dönemli ve örneklenmiş sinyallerin Ayrık Zamanlı ve Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümleri. Katlı DSP ye giriş: ayıklama & aradeğerleme Z dönüşümlerine giriş. Z dönüşümü özellikleri ve ters dönüşümleri Z dönüşümleri ve LSI sistemlerin frekans tepkisi. Ayrık Fourier dizileri ve ayrık Fourier dönüşümüne giriş. DFT ve dairesel evrişim. Ara Sınav. Hızlı Fourier dönüşüm algoritmalarına giriş FFT yapıları. Algoritmaları ve hesaplama düşünceleri. Sayısal süzgeç gerçeklenmesine giriş IIR süzgeç yapıları ve gerçeklenmesi. FIR yapıları ve gerçeklenmesi IIR süzgeç tasarımı analog ilkörneklerin kullanımı IIR tasarımı örnekleri. Pencereleme ile FIR tasarımı bilgisayardestekli FIR tasarımı. Sistem frekans tepkisi sistem fonksiyonu kararlılık sistem örnekleri. Sistem frekans tepkisi sistem fonksiyonu kararlılık sistem örnekleri

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301511 / 3311511 TASARIM DESENLERİ (5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS) 2 1 3 2.5 4
Nesneye yönelik programlama (NYP) kavramları. Kalıtım. Çok-biçimlilik. Compositon. is-a ve has-a ilişkileri. NYP Mimarilerinin Başarısı. Nesne Yönelimli Programlama Disiplinleri (Single Responsibility Principle, Open Closed Principle, Liskov Substitution Principle, Dependency Inversion Principle, Interface Segregation Principle, Reuse Release Equivalency Principle, Common Closure Principle, Common Reuse Principle, Acyclic Dependencies Principle, Stable Dependencies Principle, Stable Abstractions Principle). Tasarım Desenleri. Pattern ve Anti Pattern Kavramları. GoF (Gangs of Four) Desenleri: Yaratımsal desenler (Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype), Davranışsal Desenler (Chain of responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template method, Visitor), Yapısal Desenler (Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Flyweight, Proxy).

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301512 / 3311512 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
(5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
İnsan bilgisayar etkileşimine giriş, İnsan ve etkileşim kapasitesi ve görsel, işitsel dokunsal algılama, Hafıza, öğrenme kabiliyeti, Kullanıcı ara yüzlerini tasarlama ve değerlendirme ile ilgili konular, Kullanıcı ara yüzlerini tasarlama ve değerlendirme ile ilgili konular, İnsanları anlamak için gerekli bazı psikolojik altyapı, Etkileşim için paradigmalar, Etkileşim tasarımı temelleri, Ara Sınav, Yazılım sürecinde insan bilgisayar etkileşimi, Değerlendirme teknikleri, Sosyo-örgütsel sorunlar ve paydaş gereksinimleri, İnsan teknolojik cihaz etkileşimi, Modern ve gelecekteki uygulamalar, Modern Uygulama Örnekleri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301513 / 3311513 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER
(5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Biyomedikal ölçme sistemlerinin genel prensipleri ve bioelektrik işaretlerin oluşumu. Fizyolojik ve biyolojik işaret işleme. Fizyolojik sistemlerin zaman ve frekans düzleminde analizi. Tıbbi elektronik cihazlara genel bakış. Sınıflandırmaları. Kliniklerde bulunan teşhis ve tedaviye yönelik cihazlar. Algılayıcı ve dönüştürücüler: tipik fizyolojik işaretler, basınç ve akış dönüştürücüleri, sıcaklık, soluma ve nabız algılayıcıları. Biyoelektrotlar. Elektrot doku arabirim empedansı. Elektrot çeşitleri. ECG ve EEG cihazlarında kullanılan elektrotlar. Biomedikal kaydediciler. ECG, EEG ve EMG cihazlarının blok şema tanıtımı ve yoğun bakım odalarında bulunan cihazlar: izleme cihazı, akıllı ilaç dağıtma cihazı, nörolojik cihazlar. Kalp atışı, nabız ve kan basınç ölçme. Hasta izleme cihazlarında kullanılan işlemciler. Tıbbi görüntüleme teknolojileri: X-ışın, ultrasound, MR. Görüntüyü yeniden oluşturma.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301514 / 3311514 MESLEKİ İNGİLİZCE (5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS) 2 1 3 2.5 4
Dijital çağda yaşamak. Bilgisayar temelleri. Sistemlerin içi. Bilgisayar alımı. Yazmak tıklamak ve konuşmak. Anın fotoğrafını yakalamak. Görüntü ekranları ve ergonomisi. Yazıcı seçimi. Engelliler için cihazlar. Manyetik hafıza. Optik hafıza. flash hafıza. İşletim sistemleri. Kelime işleme. Hesap tablosu ve veritabanları

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301515 / 3311515 SİMÜLASYON VE MODELLEME
(5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Dinamik Benzetim. Benzetimde kullanıcı veri tipleri. Operatörler. Kontrol yapıları. Model Üreteçleri. Benzetim Programlama. Benzetim Problemleri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301516 / 3311516 BİLGİSAYAR DONANIMI
(5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Bilgisayar, server, notebook, tabet, vb. cihazların mimarisi, CPU ve çeşitleri, teknik özellikleri. Ana kart ve çeşitleri. Teknik Özellikleri. Hafıza çeşitleri ve teknik özellikleri. Veri yolları çeşitleri ve teknik özellikleri. Bilgisayar kasaları ve güç kaynakları. Disk ve disket sürücüler, optik sürücülerin çeşitleri ve teknik özellikleri. Görüntü kartları ve Monitörler çeşitleri ve teknik özellikleri. Ses kartları ve tv kartları çeşitleri ve teknik özellikleri. Modemler ve Ağ bağdaştırıcıları çeşitleri ve teknik özellikleri. Bilgisayar çevre birimleri ve teknik özellikleri. Bilgisayar montajı ve dikkat edilmesi gereken kısımlar. Bilgisayar Arızaları ve çözüm yolları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301503 / 3311503 WEB TASARIMI
(5. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Web sayfasının hiyerarşik organizasyonu, biçimi, sayfa geçişleri, hedef kitle, kapsam, nitelik, renk uyumu, yerleşim, etkileşim, doküman hazırlığı, kullanıcı merkezli tasarım. Web editörü. HTML. Çerçeveler. Tablolar. Listeler. Formlar. Görsel öğelerin yerleşimi. Script ve applet yerleşimi. Bağlantılar. Yazı ve çizgi türleri. Menüler. Çoklu ortam içeriği ile tasarım: Dreamweaver, Silverlight, Flash. CSS’e giriş, CSS sözdizimi, CSS ile biçem oluşturma. İstemci taraflı betik programlama, Javascript, Vbscript. Tarayıcı bağımsız web tasarımı. XML ile platform bağımsız veri iletimi. XML şeması ve kullanımı. RSS kullanımı. JSON formatı ve kullanımı.

 

6. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301602 / 3311602 YAPAY ZEKA 3 1 4 3.5 5
Yapay zekaya giriş. Yapay zeka kavramları. Yapay zeka dillerinin genel tanıtımı Bilgi tabanları ve bilginin sunulması yöntemleri. Bilgi mühendisliği. Uzman sistemler ve onların tasarlanması yöntemleri. Yapay sinir ağları ve temel öğrenme kuralları. Tek katmanlı ağlar. Çok katmanlı ağlar. Bulanık mantık ve bulanık sistemler. Genetik algoritmalar. Veri madenciliği. Doğal dil işleme. İleri yapay zeka uygulamaları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301604 / 3311604 WEB PROGRAMLAMA 3 1 4 3.5 5
Etkileşimli web sayfası. Bilgi girme/sorgulama, alışveriş ve üyelik kaydı vb. Web sunucu ve programlama için gerekli yazılımları (IIS, Apache, vb) kurma. Sunucu tabanlı programlamaya giriş. Web programlama dilleri (PHP, ASP, CGI, JAVA vb) yapısal farklılıklar, karşılaştırma, atama, döngü, dizi işlemleri, değişkenler, sabitler ve java uygulamaları (applet). Oturumlar, Çerez, web güvenliği. Veritabanı hazırlama, veritabanı sorgulama (SQL, MYSQL vb.) ve veritabanı bağlantıları (ODBC, JDBC vb.). Etkileşimli web sayfası yönetme, veri arşivleme, güncelleme, veritabanı düzenleme ve yayın sürekliliği.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301605 / 3311605 DONANIM PROJESİ 2 0 2 2 2
Bu dersin kapsamında öğrencinin özgün araştırma projesine (bölümden bir öğretim üyesi danışmanlığında) başlaması amaçlanmaktadır.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301606 / 3311606 OTOMATA TEORİSİ VE BİÇİMSEL DİLLER 3 1 4 3.5 5
Bilgisayarın aritmetik temelleri: sayı sistemleri, ikili sayı sistemi, sekizli sayı sistemi, onaltılık sayı sistemi, karışık sayı sistemleri. İşaretli sayıların bilgisayarda kodlarla sunulması, tümleyen kodlar. Taşma olayı. Aritmetik verilerin temsil formatlar, sabit noktalı sayı formatı, kayan noktalı sayı formatı, bilgisayarda ifade edilebilecek sayı araları. Bilgisayarda aritmetik işlemlerin gerçekleştirilmesi, sabit noktalı sayılarda 4 işlem. Kayan noktalı sayılarda 4 işlem, karışık (ikili-onlu) sayılarda işlemler. Sayısal otomatlar hakkında genel bilgiler: sayısal otomatlar ve genel kavramlar, kombinasyonel devreler, sayısal otomatlar, soyut sayısal otomat kavramı, otomatlar teorisi genel kavramları, bilgisayarın yapısının otomatlarla tasarımı, yönetim otomatları, otomatların sunulması. Katı mantıklı yönetim otomatlarının sentezi: mealy ve moore yönetim otomatlarının sentezi, moore otomatının sentezi, mealy otomatının sentezi. Mikroprogram yönetici otomatlarının sentezi: bellekte depolanan mantıklı yönetici otomat, mikroprogram yönetimli otomat, mecburi adreslenen mikroprogramlı otomatlar, tabii adreslenen mikroprogramlı otomat, mikroprogram otomatların ve mikroprogramların kurulması, mecburi adreslenen mikroprogram otomatın kurulması, tabii adreslenen mikroprogram otomatın kurulması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301607 / 3311607 GÖRÜNTÜ İŞLEME 3 1 4 3.5 5
Görüntü işleme temelleri. Kavramlar. Görüntü. Işığın özellikleri. Renk bilgisi. İnsan görme sistemi. Kameralar. Bilgisayar görme sistemleri. Siyah- beyaz-gri görüntü. Histogram. Renkli görüntü. Renk modelleri. Sayısal görüntü. Temel görüntü işleme teknikleri. Kenar bulma. Operatörler. Görüntü iyileştirme ve zenginleştirme. Görüntü restorasyonu. Onarma ve segmentasyon işlemleri. Görüntü dönüştürme. Morfolojik işlemler. Görüntüde alçak ve yüksek frekanslı filtreleme işlemleri. Dönüşüm işlemleri ve özellik çıkarma teknikleri. Matlab ve görüntü işleme uygulamaları. Ders ile ilgili öğrencinin kendisini geliştirebileceği uygulama ve projelerin yapılması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301610 / 3311610 SİSTEM PROGRAMLAMA
(6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Bilgisayar sistemleri ve C programlama dili hakkında bazı temel bilgiler. Arşivleme. Libc. Dosyalar ve dizin dosyaları. Bağlantılar. Dosyadan okuma/yazma. Sistem çağrıları ve tampon bellek (buffer) kullanımı. Sistem çağrıları ve giriş çıkış. Simgesel dil -1 (yerel değişkenler ve fonksiyonlar). Simgesel dil -2 (dallanma). Bellek erişimi ile ilgili uygulamalar. Ara Sınav. Süreçler ve süreç yönetimi (fork, dup, pipe). Sinyaller. Süreçler arası iletişim. Soket arabirimi ile iletişim. Sunucu-istemci modelinde uygulama geliştirme. İplik (thread) programlama modeli

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301611 / 3311611 BİLGİSAYAR ve AĞ GÜVENLİĞİ
(6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Güvenlik Testlerinde Bilgi Toplama. TCP/IP İletişiminde Oturuma Müdahale, Güvenlik Duvarları(Firewall), 5156 sayılı kanun ve gerekleri. Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri. Firewall, IDS/IPS ve İçerik Filtreleme Sistemlerini Atlatma. Host/Ağ/Port Keşif ve Tarama Araçları VPN ve Şifreleme Teknolojileri. Zafiyet Tarama ve Bulma Sistemleri, Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanım. DOS/DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri. Kablosuz Ağlar Ve Güvenlik . Web Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri . Son Kullanıcıya Yönelik Saldırı Çeşitleri ve Yöntemleri Güvenlik Amaçlı Kullanılan Firefox Eklentileri. Linux sistem yönetimi ve güvenliği (Self Study). TCP/IP Protokol Ailesi Zafiyet Analiz -1. TCP/IP Protokol Ailesi Zafiyet Analizi -2.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301612 / 3311612 GÖMÜLÜ SİSTEMLER (6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS) 2 1 3 2.5 4
Gömülü Sistemler Giriş. Gömülü Sistem Platformları. Donanım tanımlama dilleri. VHDL, FPGA lere genel bir bakış. Quartus II, SOPC, Nios II IDE, Nios II soft işlemcisi, AvalonBus, Nios II nunassemly ve C++ kullanılarak programlanması. Ara Sınav. SOPC ile gömülü sistem tasarımı. GPU lara genel bir bakış. GPU ile gömülü sistem tasarımı.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301613 / 3311613 İŞ ZEKASI (6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS) 2 1 3 2.5 4
Bilgi sistemlerine giriş. İş zekâsı ve karar süreci. Veri ambarı tasarlamak. Boyutsal veri modeli. Veri ambarı mimarileri. Veri ambarı kavramsal modeli. Veri küpleri. Veri ambarında sorgulama. Veri madenciğine giriş.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301614 / 3311614 ROBOTİK
(6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Robotiğe giriş. Tarihsel gelişim ve temel kavramlar. Otomasyon sistemlerinde robotlar. Grup teknolojisi. Robotlarda eksenler. Koordinat sistemleri. Robot çeşitleri ve kullanım yerleri. Robot hareket ettirme sistemleri. Robot dinamiği. Robot kinematiği. Kinematik analizi. Kinematik denklemleri. Ters kinematik problemi ve çözüm yöntemleri. Yörünge planlaması. Konum ve hız eğrilerinin elde edilmesi. Robotlarda uç elemanları. Robot simülasyon yazılımları. Endüstriyel robotik uygulamaları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301615 / 3311615 İŞLETİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
(6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
İşletim sistemlerine giriş. Bilgisayar sistemlerinin yapısı. Senkronizasyon. Kritik bölge problemleri. Semaforlar. Monitörler ve uygulamaları. Kilitlenmeler. CPU planlama algoritmaları. Bellek yönetimi. Sayfalama. Segmentasyon sanal bellek. Dosya sistemi, erişim ve koruma mekanizmaları. Giriş çıkış sistemi. Disk planlaması ve yönetimi. Linux komutları ve görevleri. Linux uygulamaları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301616 / 3311616 WEB SERVİSLERİ
(6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
XML nedir web servis nedir. Servise yönelik ve P2P model. SOAP nedir hangi bileşenlerden oluşur. WSDL ve kullanımı. UDDI nedir, nasıl programlanır ve WSDL ile nasıl kullanılır. Java’nın XML mesajlaşma araçları. SOAP element API si. J2EE ve web servisleri. JWS standardı. Web servislerin birlikte çalışabilirliği. Web servis güvenliği. XML sayısal imzaları. XML şifreleme. SOAP güvenlik eklentileri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301601 / 3311601 MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI
(6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Mikrobilgisayar tabanlı sistem tasarımına giriş. Sistemde giriş-çıkış organizasyonu, kesmeler. Mikro denetleyiciler, gelişmesi ve yapısı. Mikro denetleyicilerde programlama (8051 üzerinde). Konularla ilgili deneysel çalışmalar yapılması ve rapor biçiminde belgelenmesi. Mikrobilgisayar geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, program derleme, benzetime tabi tutma. Program geliştirme ve sistem benzetimi basamaklarında ortaya çıkan hataları bulma ve düzeltme yöntemleri, analiz yöntemleri, durak noktaları, adım adım çalıştırma. Bir mikroişlemci sistemi tasarımı örneği. Örnek uygulamalar.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301630 / 3311630 ATELYE UYGULAMALARI-2
(6. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
0 0 0 0 4
Programlama dillerinin gelişimi. Algoritma kurma. DLL kullanımı. Proje modelleri. Proje aşamaları. Proje tasarımı. Proje birimleri. Projede büyüklük ve karmaşa. Proje araştırma. Proje sunumu. Proje uygulaması.

 

7. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301705 / 3311705 İŞYERİ EĞİTİMİ 2 20 22 12 26
Bu eğitiminde; öğrencilerinin okulda edindikleri bilgileri pratikte geliştirmeleri için “İşyeri Uygulamalı Eğitim” çalışmalarını ve bu çalışmaların gerçekleşmesini sağlayıcı yöntemleri kapsamaktadır. İşyeri Uygulamalı Eğitim’den amaç öğrencilerin kendi yetişme alanları ile ilgili kuruluşlarında ve gerçek iş ortamlarında üretime azami derecede katılmaları sağlanacaktır. Okuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve yeteneklerini pekiştirmelerini, Laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve kabiliyetlerini geliştirmelerini, Görev alacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini, yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301706 / 3311706 STAJ 2* 0 0 0 0 4
Yazılım veya donanım alanında fakülte kurulunca kabul edilmiş şirket veya kurumlarda, staj yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uygun olarak staj yapmayı öngörür.

 

8. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301804 / 3311804 BİTİRME PROJESİ 2 1 3 2.5 8
Bilgisayar yazılımı ve donanımı konularında, öğrencinin tanımlanmış bir proje kapsamında tasarım ve gerçekleştirim çalışmalarını tamamlayarak sonuçlarını bir raporla sunduğu ve öğrencinin mühendisçe davranışını geliştirmesinin amaçlandığı proje dersidir. Proje yönetimi (planlama, öneri, zaman yönetimi, maliyet). Proje çalışması, rapor yazım çalışması, sunum ve savunma.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301808 / 3311808 PROGRAMLANABİLİR MANTIK KONTROLLÖR (7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS) 2 1 3 2.5 4
Denetim (kumanda) ve otomasyon sistemlerinin temel özellikleri; denetim devresi elemanları; kontaktörler, yardımcı röle, zaman rölesi, koruma röleleri ve denetim devrelerine ilişkin genel standartlar. Programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC); içyapısı, merkezi işlem birimi, giriş-çıkış arabirimi, bellek yapısı. PLC işletim sistemi ve kullanıcı programının yürütülmesi. Programlama dilleri; komut kümesi ve merdiven programı ile programlama tekniği. Temel komut kümesi, zamanlayıcı, sayısı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. PLC-PE ve PLC devre bağlantıları, iletişim arabirimleri ve protokolleri, mantık devre tasarım yöntemleri. Program denetim komutları. Master kontrol işlemi ve komutları. PLC için seçim ölçütleri ve endüstriyel uygulamalar.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301809 / 3311809 PARALEL İŞLEMCİLİ SİSTEMLER
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Paralel hesaplamanın temel görüşleri ve gelişimi. Paralel işlem sistemlerinin tasnifi. Paralel mimariler. Paralel iletişim yapıları. Paralel işletim sistemlerinin performansları. Paralel algoritmalar ve onların programlanması. Paralel işlem sistemlerine ait örnekler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301810 / 3311810 KONTROL SİSTEMLERİ
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Açık çevrim ve kapalı çevrim kontrol sistemlerinin yapıları ve özellikleri. Laplas dönüşümleri. Kontrol sistemlerinin matematiksel modelleri ve transfer fonksiyonlarının çıkartılması. Blok diyagramları ve işaret akış diyagramlarının çizilmesi. DC servomotor sisteminin analizi. Kontrolörlerin incelenmesi. Kontrol sistemlerinin geçici durum ve sürekli durum cevap analizi. Örnek sistem uygulamaları. Blok diyagramlarda sadeleştirme yöntemleri. MATLAB komutları ile blok diyagramların sadeleştirilmesi. İşaret akış diyagramlarının özellikleri. Mason kazanç formülü ile transfer fonksiyonu hesabı ve örnek uygulamalar. Sistemlerin durum-uzay formunda ifade edilmesi, durum değişkenlerinin tespiti ve faz değişim blok diyagramlarının çıkarılması. Model kavramı ve çeşitleri. Sistemlerdeki statik ve dinamik elemanlar. Sistemlerdeki elemanların incelenmesi.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301811 / 3311811 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS) 2 1 3 2.5 4
Bilgisayar destekli tasarım sistemleri. Bilgisayar destekli tasarım temelleri. Bilgisayar destekli tasarım mimarisi ve donanımı. Geometrik modelleme teorisi temelleri. Modelleme ve bilgisayar destekli tasarım yazılımları tanıtımı ve işlevleri. Eğriler ve eğrisel yüzeyler. Katı Modelleme. Bilgisayar destekli çizimin elemanları. Geometrik konstrüksiyonlar. Ortografik çizimler. Genel mühendislik uygulamaları. Sanal gerçeklik ve sanal gerçeklik modelleme dili.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301812 / 3311812 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Verilecek kararlarda en iyi sonucu elde etmek için geliştirilmiş kantitatif modelleri ele almak, gerçek hayatta karşılaşılan uygulama alanlarını göstermek ve çözüm yöntemlerini öğretmektir. Tanımı ve tarihsel gelişimi. Karar teorisi ve karar modelleri. Tamsayılı Lineer Programlama. Şebeke (Network) Analizleri: Maksimum akış, En kısa yol ve Minimal yayılma problemleri. PERT-CPM ile proje programlama. Stok (envanter) modelleri. Kuyruk (bekleme hattı) modelleri. Markov zinciri ve analizleri. Dinamik Programlama. Geometrik Programlama.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301813 / 3311813 KABLOSUZ AĞLAR
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Kablosuz Ağlara Giriş, Kablosuz Ağların Gelişimi, Kablosuz İletişimin Temelleri ve Prensipleri. Kablosuz Yayılımın Karakteristikleri, Hücre ve Hücre çeşitleri, Analog ve Sayısal Veri İletimi. Kablosuz Sistemler için modülasyon teknikleri, Kablosuz Sistemlerde Çoklu Erişim. Kablosuz Ağlar için Performans Arttırma Yöntemleri, Hücre Kavramı, ad hoc ve yarı ad hoc kavramları. Devre Anahtarlama, Paket Anahtarlama, Veri İletim Yaklaşımları, Birinci Nesil Hücresel Sistemlere Giriş, AMPS Teknolojisi, AMPS Ağ İşleyişi, İkinci Nesil Sistemlere Giriş, D-AMPS, cdmaONE, GSM, IS-41 Standardı, Özellikleri ve Mimarisi. Veri Operasyonları, CDPD, HSCSD, GPRS, D-AMPS+, cdmaTWO, Kablosuz Mobil IP Üzerinde TCP/IP, Mobil IP, WAP, Kablosuz Telefon, Üçüncü Nesil Hücresel Sistemlere Giriş, Üçüncü Nesil Spektrum Tahsis Etme, Üçüncü nesil Servis Sınıfları, EDGE, WCDMA, Dördüncü Nesil Sistemleri, Servisleri ve Uygulamaları. Uydu Ağlarına Giriş, Uydu İletişim Özellikleri, Uydu Sistemleri, VSAT Sistemleri, Uydu Tabanlı Internet Erişimi. Yönlendirme Sorunları. Sabit Kablosuz Erişim Sistemlerine Giriş, MMDS, LMDS, Kablosuz Yerel Alan Ağlarına Giriş, Kablosuz Yerel Alan Ağı Uygulamaları, Kablosuz Yerel Alan Ağı Topolojileri. Kablosuz Yerel Ağ Katmanlar, Kablosuz ATM ve Adhoc Ağlara Giriş. Kablosuz ATM, Kablosuz ATM Mimarisi, Mobil ATM, HIPERLAN. Kablosuz AdHOC Ağlarda Yönlendirme, Table-Driven Routing Protocols, On-demand Routing Protocols. Kişisel Alan Ağlarına Giriş, Kişisel Alan Ağı Uygulamaları. Kişisel Alan Ağlarının incelenmesi.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301814 / 3311814 İSTATİSTİK VE OLASILIK
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Tanımlar. Olasılık hesapları. Örneklem dağılışlar. Kuramsal dağılışlar. Binom, normal ve Poisson dağılışları. İstatistiki değerlendirmede kullanılan dağılışlar: t, chi-kare, F, Gmax, u, v dağılışları. Önem kontrolü. Regresyon. Regresyondan ayrılışın önem kontrolü. Korelasyon. Korelasyon katsayısının önem kontrolü.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301815 / 3311815 BULUT BİLİŞİM
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Bulut bilişime giriş. Bulut bilişimin temelleri. Bulut bilişimin iş dünyası için önemi. Bulut bilişim hizmet modelleri. Bulut bilişimin dağıtım modelleri. Bulut bilişimin avantajları. Bulut bilişimin unsurları. Bulut bilişimin teknik temeli. Güncel bulut bilişim uygulamaları. Bulut bilişim kullanım alanları. Bulutta veri yönetimi. Standartlar. Mobil bulut uygulamaları. Bulut servislerinin yönetimi ve güvenliği. Sanallaştırma. Hizmet tabanlı mimari. Bulut ortamının yönetimi.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301816 / 3311816 PAKET PROGRAMLAR
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Matlab'ın Genel Yapısı. Matlab Kullanımında Temel Kurallar, ifadeler, değişkenler, sayılar, operatörler (sayısal İşlemciler). Fonksiyonlar. Özel Sabitler. Vektörler. Matlab'da Dizi (Matris) İşlemleri. Matrislerde Elemanlar. Genel Matrisler. Matrisler ve İşlemler. Basit grafikler oluşturma (grafik biçimlendirme), kopyalama, saklama, çıktı alma. Basit hesaplamalar yapma ve basit grafikler göstermek için Matlab’da m-dosyası oluşturma. Matlab’ta cebirsel denklem tanımlama ve çözümü. Diferansiyel denklemlerin zaman düzleminde ve frekans düzleminde çözümü. Konuyla ilgili sembolik çözüm uygulamaları. Matlab’da mühendislik uygulamaları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301817 / 3311817 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Grafik sistemleri genel tanıtımı. Grafik donanımları. CRT, LCD prensipleri. Çıkış bileşenleri ve oluşturulması. Çizme algoritmaları. Doldurma algoritmaları. DDA ve Bresenham Algoritmaları. 2 Boyutlu transformasyonlar. 2 Boyutlu kesme algoritmaları. 3 Boyutlu kavramlar. 3 Boyutlu nesne tanımlamasına giriş. 3 Boyutlu Geometrik modelleme ve dönüşümler. 3 Boyutlu Görüntüleme. Görünür Yüzey metotları. Aydınlanma modelleri. Phong aydınlanma modeli. Lambert kanunu. Texture Map ve Bump Map uygulamaları. Görüntü uzayında görüntü oluşturma algoritmaları. Raying ve Raytracing algoritması. Radiosity. Renk Kavramları. Bilgisayarla Animasyon.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301818 / 3311818 VERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Giriş, Veri Haberleşmesi. Veri ağları ve Internet Protokol Mimarisi. TCP/IP Veri Haberleşmesi. Veri İletimi. İletim Ortamı. İşaret Kodlama Teknikleri. Sayısal Veri Haberleşmesi Teknikleri. Veri Bağlantı Kontrol Protokolleri. Çoğullama. Yayılmış Spektrum. Geniş Alan Ağları. Devre Anahtarlama ve Paket Anahtarlama. Asenkron İletim Modu (ATM). Geniş Alan Ağları. Anahtarlamalı Veri Ağlarında Yönlendirme. Veri Ağlarında Tıkanıklık Kontrolü. Hücresel Kablosuz Ağlar. Yerel Alan Ağları. LAN, Ethernet, Kablosuz LAN, Internet ve İletim Protokolleri. Internet Protokolu. Arabağlantı Sisteminin Çalışması. MPLS. İletim Protokolleri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301819 / 3311819 OYUN PROGRAMLAMA
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Oyun mantığı ve oyun programlamanın temelleri. Oyun Teorisi. Oyun prototipi geliştirme ve dizaynı. Oyunlarda Yapay Zekâ ve Kullanımı. Oyun Stilleri ve Mekaniği. Oyun Programlama Araç ve Gereçleri. API ve Kütüphaneler. Grafik API’leri. DirectX ve OpenGL. Oyun Yapıları. Oyun Geliştirme. Kullanılan Programlama Dillerinin Güçleri ve Zayıf Yanları. Oyunlarda Scripting Dilleri, Lua ve XML. Öğrenci Konu ve Araştırma Sunumları. İçerik Oluşturma. Seviye Tasarım Temelleri. Oyun Endüstrisi. Oyun Projelerinin Tanıtım ve Sunumu.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301820 / 3311820 KRİPTOLOJİ (7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS) 2 1 3 2.5 4
Kriptografi tarihçesi. Bilgi Kuramının temel kavramları. Tek alfabeli yerine koyma. Çok alfabeli yerine koyma. Permütasyon. Blok şifreler. DES-AES simetrik kripto sistemleri. Simetrik kriptosistemlerde anahtar yönetimi. Birleştirilmiş blok şifreler. Simetrik kripto sistem güvenlik mimarileri. Simetrik kriptosistem tasarımı ve doğrulaması. Faktörizasyon tabanlı kriptosistemler (RSA). Eliptik Eğri (ECC) asimetrik kriptosistemler. Rastgele sayı ve Asal sayı üreten algoritmalar. Asallık testleri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301821 / 3311821 VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Veri madenciliğine giriş. Veri ön işleme. Sınıflandırma. Sınıflandırma yöntemleri. Entropiye dayalı algoritmalar. Sınıflandırma ve regresyon ağaçları. Bellek tabanlı algoritmalar. Kümeleme. Birliktelik kuralları. Metin madenciliği. Web madenciliği. Veri madenciliği yazılımları. Veri madenciliği uygulamaları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301823 / 3311823 E-TİCARET VE UYGULAMALARI
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Elektronik Ticaretin Tanımı, amaçları ve araçları. Elektronik Ticaretin Türleri, boyutu, getirdiği değişimler. Elektronik ticarette dikkat edilecek noktalar. Elektronik Ticarette Ödeme Araçları. Elektronik ticaretin Tarafları ve Elektronik ticarette müşteri Kavramı. Elektronik Ticarette tüketicilerin Korunması sorunu ve Türkiye’deki durum. Elektronik ticaretin olumlu ve olumsuz etkileri. Güvenlik Sistemleri. Elektronik Ticarette Hukuki düzenlemeler. Belge Düzeni ve Muhasebe İşlemleri. Tahsil Çeşitlerine Göre Satışlar ve Muhasebe Kayıtları. E-Ticaret sitelerinde uygulama ve Örnekler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
>3301824 / 3311824 PARALEL PROGRAMLAMA
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Paralel sistemlere giriş. Seri ve paralel programlama. Paralel algoritmaların analizi. Paralel programlama ortamları. Paralel algoritma tasarım prensipleri. Paralel algoritma tasarım prensipleri iletişim konuları. Sıralama,arama ve matris hesaplamaları için paralel algoritmalar. Paralel hesaplamalarda başarım kriterleri. MPI. OpenMPI. MPI ve OpenMPI kütüphanelerinin kullanılması. MPI ve OpenMPI ile paralel programlama geliştirme.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301860 / 3311860 MOBİL PROGRAMLAMA UYGULAMALARI
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Mobil Programlamaya genel bakış, özellikler, giriş. Geliştirme ortamının gereksinimleri ve kurulumlar (Android Studio-GenyMotion-API vb.). Android uygulamalarının temelleri (klasör yapısı, manifest dosyası, temel android kütüphanesi vb.). Genel bileşenler. Android uygulamalarının yaşam döngüsü. Komponentler (Buton, TextView, EditText, ListView, Event Yöntemleri, Toast Pencereleri vb.). Android ile kullanıcı arayüzü tasarlamak, (View, Menu, Layout, Fragment, Intents, Activity Intent İlişkisi, Intent Filters, Broadcasts, BroadReceivers). Tercihler (prefences) ve dosya yönetimi. Veritabanı yönetimi ve içerik sağlayıcılar. İnternet Erişimi. Arka plan işlemleri. Servis ve alarm kavramları. Konumlandırma ve harita yönetimi. Uygulamayı Android markete yükleme (Deployment to Market). Ders ile ilgili öğrencinin kendisini geliştirebileceği uygulama ve projelerin yapılması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301861 / 3311861 GÖRÜNTÜ İŞLEME UYGULAMALARI
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Görüntü işleme temelleri. Kavramlar. Görüntü. Işığın özellikleri. Renk bilgisi. İnsan görme sistemi. Kameralar. Bilgisayar görme sistemleri. Siyah- beyaz-gri görüntü. Histogram. Renkli görüntü. Renk modelleri. Sayısal görüntü. Temel görüntü işleme teknikleri. Kenar bulma. Operatörler. Görüntü iyileştirme ve zenginleştirme. Görüntü restorasyonu. Onarma ve segmentasyon işlemleri. Görüntü dönüştürme. Morfolojik işlemler. Görüntüde alçak ve yüksek frekanslı filtreleme işlemleri. Dönüşüm işlemleri ve özellik çıkarma teknikleri. Matlab ve görüntü işleme uygulamaları. Ders ile ilgili öğrencinin kendisini geliştirebileceği uygulama ve projelerin yapılması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301862 / 3311862 İLERİ BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYONU
(7. ve 8. YARIYIL TEKNİK SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Organizasyon ve mimari nedir? Farkları. En çok yaygın olan mimariler. Bilgisayar hızı nasıl ölçülür? Paralel işlem sistemleri. CISC mimari yapılı bir işlemci. RISC mimari yapılı bir işlemci, Diğer mimari yapılı işlemciler (VLIW, Çok çekirdekli vs.). Bellek hiyerarşisi. Ön bellek yapısı. Belleğin sayfalarla organizasyonu. Belleğin segmentlerle organizasyonu. Sanal bellek ve organizasyonu. Asosiatif bellek organizasyonu. Girdi-çıktı organizasyonu. Belleğe direk erişim. Bilgisayar yazılımı organizasyonu.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301822 / 3311822 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA
(7. ve 8. YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERS)
2 1 3 2.5 4
Bu ders, girişimcilik teorisi ve küçük ve orta boy işletmelere yönelik fonksiyonların değerlendirilmesini içermektedir. Temel konular; girişimcilik süreci, girişimci özellikleri, fırsatların belirlenme süreci, iş planı hazırlama ve işletme modelinden oluşmaktadır.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301830 / 3311830 TEKNOLOJİ TARİHİ
(7. ve 8. YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERS)
2 0 2 2 3
Bilim. Bazı bilim alanlarının gelişim tarihçesi. Bazı teknolojik gelişmelerin tarihi. Cumhuriyet Türkiye’sinde bilimsel gelişmeler. Bilimden teknolojiye uzanan yol.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301831 / 3311831 KALİTE ve GÜVENCE SİSTEMLERİ
(7. ve 8. YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERS)
2 0 2 2 3
Kalite kavramı. Standart ve Standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi. Yönetim kalitesi ve standartları. Kalite yönetim sistemi modelleri. Stratejik yönetim. Yönetime katılma. Süreç yönetim sistemi. Kaynak yönetimi sistemi. EFQM modeli. Üretimde kalite kontrolü. Muayene ve örnekleme. Toplam kalite ve kontrol. Kontrol diyagramları. Kontrol diyagramlarının incelenmesi ve örneklerle açıklanması.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301832 / 3311832 İŞ HUKUKU
(7. ve 8. YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERS)
2 0 2 2 3
İş hukukuna giriş. İş hukukunun önemli yasaları. İş hukukunun temel kavramları. İş kanununun uygulama alanları. İş sözleşmesi türleri. İşçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları. İş sözleşmesinin feshi. Sosyal güvenlik kavramı. Sendikalar hukuku. Toplu iş sözleşmesi hukuku. Grev. Lokavt. Hak ve menfaat uyuşmazlıkları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301833 / 3311833 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
(7. ve 8. YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERS)
2 0 2 2 3
Ekonomiye giriş. Konusu ve tanımı. Ekonomik problemler. Ekonomik seçim ve üretim imkanları eğrisi. İhtiyaçlar-mal-hizmet-fayda ilişkisi. Ekonomik sistemler. Nüfus problemleri. Ekonomik büyüme. Fiyat teorisi ve fiyat mekanizmasının işleyiş mantığı. Fiyat ve piyasa çeşitleri. Talebin tanımı. Talep kanunu. Tüketici talebi ve marjinal fayda. Arz. Arz esnekliği ve arz-talep dengesi. Piyasa dengesi. Rekabet piyasaları. Piyasa dengesini etkileyen faktörler ve müdahaleler. Üretim faktörleri. Emek. Sermaye. Teşebbüs. Özel-kamu teşebbüsleri. İşgücü ve işsizlik sorunları. Uluslararası işgücü akımları. Bankalar ve bankacılık. Para. Parasal fonksiyonlar. Para ile ilgili olaylar. Enflasyon. Deflasyon. Devalüasyon. Uluslararası iktisat. Yabancı sermaye ve çok uluslu şirketler. Borsa. Elektronik ticaret ve etkileri.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301834 / 3311834 MÜHENDİSLİK ETİĞİ
(7. ve 8. YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERS)
2 0 2 2 3
Etik sözcüğünün kökeni ve anlamı. Temel Etik kuramı tipleri. Etiğin temel ilkeleri. İnsanın davranış yükümlülükleri. Etik-Ahlak, etik-hukuk, etik-din İlişkisi, etik-mühendislik ilişkisi. Değerler Etiği. Altın Kural. Evrensel değerler. Etik değerler. Üst değerler. Evrensel değerler. Altın kurallar. Haklar ve özgürlükler. Kişi eyleminin değerlendirilmesi. Etik ilişki. Etik modelleri. Etiğin insan pratiğindeki önemi. Etiğin ampirik ve normatif bilimlerle ilişkisi. İş ve meslek etiği kavramları. Mühendislik etiği ve tanımı. Mühendislikte dürüstlük. Mühendislik sorumluluğu. Ürün sorumluluğu. Pratiğin Bilimi Olarak Etik. Etiğin Ampirik Bilimlerle İlişkisi. İnsan Pratiğinde Etiğin Önemi. Psikoloji - Etik ilişkisi. Psikoloji -Sosyoloji ilişkisi. Etiğin Normatif Bilimlerle İlişkisi. Teoloji-Etik. Hukuk-Etik. Temel adalet ilkeleri. Eğitim ve Etik. Etik Gerekçelendirme Yöntemleri. Mühendislik etiği ilkeleri. Topluma karşı sorumluluk. Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk. Mesleğe ve meslektaşlara karşı sorumluluk. İş ve meslek etiği. İşveren ve müşterilere karşı sorumluluk. Kişisel sorumluluk. TMMOB Mesleki davranış ilkeleri ve Dünya Mühendisler Birliğinin 5 Ekim 1977 günlü toplantısında son şeklini kabul ettiği Mühendislik Etiğinin Temel İlkeleri. Etik kurallar açısından gerçek olayların incelenmesi ve tartışılması. Bilimsel mesleki etik standartlar. Mühendislik uygulamalarının sosyal boyutu. İnsan Pratiğinde Etiğin Önemi. Etik Standartları.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301835 / 3311835 İŞARET DİLİ
(7. VE 8. YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERS)
2 0 2 2 3
Türk işaret dili. Türk işaret dilinin genel özellikleri. Türk işaret dili alfabesi. Aile ve çevresi. Vücudumuz. Sağlık. Fiiller. Sıfatlar. Zıt Anlamlı Kelimeler. Sayılar. Matematik işaretleri ve ölçüleri. Duygular. Zaman Dilimleri. Taşıtlar ve trafik. Renkler. Okul ve eğitim. Isıtma araçları ve yakacaklar. Giyecek ve takılar. Yiyecek ve içecekler. Ev ve ev eşyaları. Meslekler. Müzik ve müzik aletleri. El takımları ve makineler. Bitkiler ve hayvanlar. Spor ve spor kulüpleri. Yönler. Hava ve coğrafi terimler. İsimler. Deyimler. Türkiye’nin illeri ve ülkeler.

 

Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Lab/Uyg Toplam Kredi AKTS
3301850 / 3311850 ARAŞTIRMA VE YAYIN İLKELERİ
(7. VE 8. YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERS)
0 0 0 0 6
Araştırma Eğiti kavramı. İlgili alt ve üst kavramlar. Günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları. Klinik araştırmalar. Girişimsel olmayan klinik araştırmalar. Bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği. En sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri. İhlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.

 

NOT:

  • Öğrencilerin bir kısmı 7. yarıyılda bir kısmı da 8. yarıyılda işyeri eğitimine gider. 8. yarıyılda gösterilen dersler 7. ve 8. yarıyılda açılabilir. İlgili dönemde işyeri eğitimine gitmeyen öğrenciler o dönem açılan ilgili dersleri alırlar.
  • Öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetlerinin haricinde 60 iş günü staj yapacaklar ve 4. yarıyılın sonunda stajlarına başlayacaklardır. Bu staja ait değerlendirme 7. yarıyılda yapılacaktır.
  • Oryantasyon Eğitimi, Atölye Uygulamaları-1 ve Atölye Uygulamaları-2 okul laboratuvar ve atölyelerinde 20 iş günü olarak yapılacaktır.
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ