TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
jQuery Slider
BÖLÜMÜMÜZ KOMİSYONLARI(09.03.2017)

2016-09-22

 

Bölümümüz Komisyon Üyeleri İçin Tıklayınız..

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI

 

STAJ KOMİSYONU:

Staj komisyonu Teknoloji Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Her bölümde öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere bir Staj Komisyonu kurulur. Staj Komisyonları, Bölüm Başkanınca görevlendirilen biri başkan, üçü asil üye olmak üzere, 4 öğretim elemanından oluşur. Öğrencilerin yapacakları stajlar, Bölüm Staj Komisyonunca planlanır, uygulamaya konulur, denetlenir ve değerlendirilir. Bölüm Staj Komisyonu Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yaparak, öğrencileri staj işlemleri konusunda bilgilendirir. Bölüm Staj Komisyonu Yapılan başvuruları değerlendirerek öğrencilerin staj yerlerine dağılım listesini belirler ve dağılım listesini Bölüm Başkanlığı’na bildirerek öğrencilere duyurulmasını ve Dekanlığa, bölüm başkanlığı aracılığı ile bildirerek sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlar. Bölüm Staj Komisyonunda görevlendirilen öğretim elemanları, öğrencileri staj yerinde denetleyebilirler. Denetlemelerde Fakültenin ve Bölümün imkânları kullanılır. Bölüm Staj Komisyonu öğrencilerin staj dosyalarını değerlendirir ve değerlendirme sonuçları bölüm başkanlığı tarafından dekanlığa bildirilir.

 

İŞYERİ EĞİTİMİ/İNTÖRN MÜHENDİSLİK KOMİSYONU:

İşyeri Eğitimi ile ilgili sekretarya ve koordinasyon işlemlerini ilgili birim bünyesindeki Kariyer Planlama ve Takip Ofisi  (KPTO ) takip eder. Komisyonun görevleri ise; İşyeri Eğitimi verebilecek işyerlerini belirlemek ve bu işyerleriyle protokoller yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak. Öğrencilerin İşyeri Eğitimi göreceği kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapmak. Öğrencilerin İşyeri Eğitimi süresince hazırlayacakları günlük çalışma faaliyetlerinin kapsamını ve İşyeri Eğitimi dosyasının içeriğini belirleyerek bunları öğrencilere duyurmak. Her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinin başlamasından önce toplanmak ve o dönem için gerekli hazırlıkları yapmak. Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kurulunun belirleyeceği görevleri yerine getirmek. İşyeri Eğitimlerinin bu Yönerge hükümlerine uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak. İşyeri Eğitimiyle ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Kuruluna iletmek. Öğrencilerin İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formlarını ve İşyeri Raporlarını değerlendirerek, öğrencilerin İşyeri Eğitimi başarı notlarını belirlemek. Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunun değerlendirmesine göre İşyeri Eğitimi değerlendirme sonuçlarını ilan ederek Öğrenci Otomasyonuna başarı notlarını girmektir.

İNTİBAK KOMİSYONU:

İntibak Komisyonu Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler. Bu konuda komisyon Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular.

 

LİSANS VE BİTİRME PROJELERİ DAĞITIM, TAKİP VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:

Bu komisyon Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Projelerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Bitirme tez konularının belirlenmesi, dağıtılması ve organizasyonun sağlanması, ilan edilmesi, dağıtılması, öğrenciler ile danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, bitirme tez sınavlarının jürilerinin belirlenmesi ve ilanı da bu komisyonun görevleri arasındadır. Komisyon öğrencilere tez konularının seçimi hakkında bilgilendirmek, tez konularının seçimi kriterlerini hakkında bölüm kuruluna öneri de bulunur, ilgili formlar oluşturur, seçim formlarının arşivlenmesini temin eder. Komisyon ayrıca bitirme tezlerinin belirlenen ilkeler doğrultusunda gerçekleştiğini de sağlar.

 

LABORATUVAR VE ATÖLYE KOMİSYONU:

Bu komisyonun görevi; Bölümün laboratuvar ve alt yapı envanterini tutmak, programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir.

 

KALİTE VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU:

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve sürekli gelişme mantığı içinde Bölüm Kuruluna görüş belirtmektir.

© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ